top of page

Živalske in rastlinske vrste

Živali in rastline so pomemben del našega eko sistema, poleg tega pa prispevajo k splošnemu, gospodarskemu, znanstvenemu in izobraževalnemu razvoju človeštva.


Prav zato 3. marca obeležujemo lepoto in raznolikost prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.


Ste vedeli, da v Beli krajini živi ena večjih populacij močvirske sklednice, ogrožene kopenske želve?


Izvir Jelševnik v Beli krajini je edina lokacija, kjer črnega močerila lahko opazujemo v naravi.

Črna človeška ribica, znana tudi kot črni močeril (Proteus anguinus parkelj), je podvrsta človeške ribice. Odkrita je bila šele leta 1986 v izviru Dobličice pri Črnomlju.


Je endemit, ki živi samo v podzemskem zaledju zgornjega toka Dobličice in pritoka Jelševnik, na največ 10 km² veliki zaplati kraškega ravnika.


Živalske in rastlinske vrste


Vsak dan izumre nešteto živalskih in rastlinskih vrst, ki jih človek še kar naprej uničuje.

Vse bolj intenzivno kmetovanje, krčenja nekaterih naravnih habitatov, prezgodnja košnja travnikov, klimatske spremembe, naravne ujme in drugi človeški dejavniki so iz narave pričele izginjati določene rastlinske vrste.

Nekatere so že izginile, druge še najdemo v okrnjenem številu.


Izumiranje živali je sicer naravni proces. Šibkejše vrste, ki se ne uspejo prilagoditi spreminjajočim se razmeram, izginjajo. Do zadnjega množičnega izumrtja živali je prišlo pred 65 milijoni let, ko so izginili dinozavri.

Ogrožene živalske vrste v Sloveniji so ris, gams, volk, kozorog, kosec, črna štorklja, evropski bober.


V Sloveniji območja Natura 2000 obsegajo 37 % državnega ozemlja, kar omogoča poleg ohranjanja živalskih vrst tudi 27 evropsko pomembnih rastlinskih vrst.


Natura 2000 je evropsko omrežje varovanih območij na osnovi katerega so bila leta 2004 in s kasnejšimi dopolnitvami v Sloveniji določena varstvena območja za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst, s čimer se je že do takrat uspešno slovensko naravovarstvo pridružilo evropskemu.


Varstvo biotske raznovrstnosti v Naturi 2000 temelji na treh ravneh: vrstni (osebki in njihova rastišča), ekosistemski (habitatni tipi) in krajinski. Vse tri ravni so zajete v Triglavskem narodnem parku, ki je edini slovenski narodni park.


Drugače pa je na območju Bele krajine 13 posebnih varstvenih območij pod NATURO 2000, kar predstavlja 40 % belokranjskega ozemlja. Zanimivi podatki, kajne?


15 views0 comments

Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
bottom of page