top of page

Slovenski naravni biseri: Belokranjski steljniki

Steljniki predstavljajo značilno belokranjsko kulturno krajino, a se — zaradi drugačnega načina kmetovanja kot nekoč — zaraščajo. Območja, porasla z brezovim gozdom in podrastjo orlove praproti sodijo med najbolj prepoznavne naravne znamenitosti Bele krajine. Steljniki ne predstavljajo le značilne kulturne krajine na jugovzhodnem koncu Slovenije, marveč so tudi zakladnica številnih rastlinskih in živalskih vrst.


Na poti iz Metlike proti Drašičem si je mogoče ogledati tipično belokranjsko steljniško kulturno krajino in sožitje med brezami in praprotjo. Bolje vzdrževane steljnike najdete v vasi; Slamna vasa, Boldraž, Vinomer in v DRašičih, kjer še uporabljajo suho praprot za nastiljanje živin.

#slovenskibiser #slovenskanaravnaznamenitost #naravnaznamenitost

103 views1 comment
bottom of page